Regeringens 22-punktsprogram – både osthyvel och sprängstoff


Byggrådet har haft sitt 93:e möte.

Det var som vanligt givande diskussioner och intressantast var regeringens 22-punktsprogram för att öka bostadsbyggandet. Bakgrunden är att bostadsbyggandet är historiskt lågt samtidigt som befolkningen ökar. Boverket bedömer att Sverige behöver 700 000 nya bostäder på 10 års sikt. Ett nytt miljonprogram.

22-punktsrogrammet är en rad helt olika förslag och beskrevs vid presentationen som enligt osthyvelsprincipen – lite här och lite där gör någon slags skillnad om än inte så stor.

Men några av förslagen är verkligt radikala. Till exempel föreslås utveckling av helt nya städer:

”Stor samlad exploatering – nya hållbara städer

Förutsättningarna för nya, hållbara städer, med en betydande mängd bostäder, från grunden planerade med fungerande kollektivtrafik, där staten, kommunen och markägaren bidrar och delar på kostnader och intäkter, ska undersökas.”

Sprängstoff! Det var länge sen sådana förslag för att lösa bostadskrisen hördes. Det är lika storslaget som miljonprogrammet. Det andas framtidstro och självförtroende. En läser det med skräckblandad förtjusning och associerar lite till Brasilia.

Andra radikala förslag: statliga fastighetsbolag ska få bygga bostäder.

Statlig mark ska upplåtas för bostadsbyggande

Mötet diskuterade entusiastiskt en slags kombination av dessa punkter, där statlig mark inte avyttras utan bebyggs av existerande eller nya statliga fastighetsbolag. Kanske med ett statsarkitektkontor!

Förutom dessa verkligt intressanta punkter innehåller programmet gamla bekanta förslag om att se över byggreglerna, sänka bullerkraven, luckra upp strandskyddet, förenkla kontroller och om fler bygglovsbefriade åtgärder.

Övriga frågor handlade om serietillverkade bostäder, vad användarna tycker om BBR, energieffektiviserande renovering, nya energiregler, CE-märkning och PBL kunskapsbanken

Läs hela protokollet här:

http://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/boverkets-byggrad/

Boverkets byggråd är det äldsta nätverket i Sverige som omfattar samtliga intressen i bygg- och fastighetsbranscherna. Byggrådet har ca 25 ledamöter som representerar olika delar av bygg- och fastighetssektorn. Brukarorgan, byggherrar och fastighetsägare, kommunala organ, producenter, finansieringsorgan och försäkringsgivare samt yrkesföreningar och sakfrågeföreningar, bland annat Sveriges arkitekter. Byggrådet är ett stöd för Boverket i viktiga frågor. Syftet med mötena är ömsesidigt informationsutbyte.

Frida är  Sveriges Arkitekters representant i Boverkets byggråd.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *